precipitate labour meaning in tamil

Any or all of the forms of water particles, whether liquid or solid, that fall from the atmosphere (e.g., rain, hail, snow or sleet). For example, if you key in 555 and click SEARCH, The number of words available The aim of this site is to help you to learn Tamil words "precipitate" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. 44.1 Cardiotocograph trace in precipitate labour. click 'SEARCH'. Precipitate labour is when a labour is very quick and short, and the baby is born less than 3 hours after the start of contractions. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and Precipitate delivery refers to childbirth after an unusually rapid labor (combined 1st stage and second stage duration is under two hours) and culminates in the rapid, spontaneous expulsion of the infant. அகராதி. About two in 100 women whose labours have started naturally will have a fast, or precipitate, labour (NCCWCH 2008). Example – To determine the concentration of chloride ion in a certain solution we can titrate this solution with silver nitrate solution (whose concentration is known). India - India - Rainfall during the retreating monsoon: Much of India experiences infrequent and relatively feeble precipitation during the retreating monsoon. Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word labor:[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words. Malayalam meaning and translation of the word "precipitate" A specific task or effort, especially a … labor : Tamil dictionary. translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. from the sea to a height of 6,667 feet [2,032 m]. 2. தன்னுடைய தகப்பனின் ஆணையை மீறினதற்கான தண்டனையைப் பெற்றுக்கொள்ள யோனத்தான் மனமுள்ளவனாயிருந்தான் என்றாலும், யோனத்தான் உயிர்வாழ அனுமதிக்கப்படுவதற்கான சூழ்நிலை அங்கு இருந்தது. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. laborer , labourer : பயிற்றப்படாத வேலை ஆள் , வேலையாள் . Tamil words for precipitation include அறிவற்ற துணிச்சல் and தலை கீழாக விழும் (அ) எறியும் நிலை. is 316 millimeters (12.4 in) (up to 1,200 millimeters (47 in) in foothills of. — tells us that this is no haphazard arrangement. அதிகரிப்பு, சரியாக அறிக்கையிடுவதாலும் அல்லது சரியான பதிவை வைத்திருப்பதாலுமே என விளக்கம் தந்து விட்டுவிடமுடியாது. (meteorology) Any or all of the forms of water particles, whether liquid or solid, that fall from the atmosphere (e.g., rain, hail, snow or sleet). Precipitate definition, to hasten the occurrence of; bring about prematurely, hastily, or suddenly: to precipitate an international crisis. Precipitation Titration Example. Learn, revise and practice Tamil exam questions online. ஒவ்வொரு மாதமும் 2,500 millimetres (98.4 in) மழைவீழ்ச்சியைப் பெறுகின்றன. 316 millimeters (12.4 in) (up to 1,200 millimeters (47 in) சயான் மலையடிவாரத்தில் ). You can use this as a Thesaurus also. There is hyperstimulation secondary to syntocinon administration. this vital, life-sustaining system —namely evaporation, condensation, and. What Is Precipitate Labour? INTRODUCTION With each pregnancy, labor and birth can be quite different. TamilCube.com's popular Tamil PDF eBooks collection. Here we have discussed an example of precipitation titration. It comes in many forms, like rain, sleet, and snow. When the syntocinon is stopped, the contractions … in the search box above. Information and translations of Labor Onset in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. You can use our Tamil translator to type in Unicode Tamil. (countable, chemistry) A reaction that leads to the formation of a heavier solid in a lighter liquid; the precipitate so formed at the bottom of the container. Welcome to the world's largest and most popular free English to Tamil dictionary & Tamil to English dictionary with spell check! premature labor : குறைப் பிறவசம் . Still, others experience rapid labor DEFINITION: Precipitate labour refers to a labour pattern that … The process of producing a separable solid phase within a liquid medium; represents the formation of a new condensed phase, such as a vapour or gas condensing to liquid droplets; a new solid phase gradually precipitates within a solid alloy as a result of slow, inner chemical reaction; in analytical chemistry, precipitation … Singapore's top Tamil assessment books, guides and test papers. Find out what is the most common shorthand of Precipitate on Abbreviations.com! From the first contraction to the final push, this is the place to chat about all aspects of labour and birth. laboratory : ஆய்வுக் கூடம் . Women are more likely to have a precipitate labour if they have had one or more babies before or who have high blood pressure, however it can also occur in women who are having their first baby. Introduction. iGoogle : Now, you can add this dictionary gadget to your iGoogle! Dictionary search tips. Your labour will be described as precipitate if your baby is born within three hours of your contractions starting (NCCWCH 2008, Sheiner et al 2004). Delivery often occurs without the … ‘a precipitate decline in Labour fortunes’ More example sentences ‘The modest fall-off which ensued was followed by a more precipitate decline in World War I, the result of a cut in mine production occasioned by labour shortages.’ laboratorian : ஆய்வகநுட்பர் , சோதனைக் கூடநுட்பர் . How to use precipitate in a sentence. Looking for the abbreviation of Precipitate? This feature of our dictionary helps Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! (8) A precipitate marriage legitimized the birth of their first child. Only around two in a hundred women will end up experiencing precipitate labour. Has anyone had a precipitate (rapid) labour and then had a 'normal' delivery? For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words this will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து. download ILDC's free Tamil to English dictionary. The Web's largest and most authoritative acronyms and abbreviations resource. A reaction that leads to the formation of a heavier solid in a lighter liquid; the precipitate so formed at the bottom of the container. Located on the … 1. LABOR meaning in tamil, LABOR pictures, LABOR pronunciation, LABOR translation,LABOR definition are included in the result of LABOR meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. laboratory technician : ஆய்வகத் தொழில்நுட்பப் பணியாளர் . While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. Precipitate labour, also called fast or rapid labour, is the term given to the case when a woman goes into labour and has her baby within two hours. chemistry: chemical reaction forming solid in liquid, weather: water falling from the atmosphere, The process of producing a separable solid phase within a liquid medium; represents the formation of a new condensed phase, such as a vapour or gas condensing to liquid droplets; a new solid phase gradually precipitates within a solid alloy as a result of slow, inner chemical reaction; in analytical chemistry, precipitation is used to separate a solid phase in an aqueous solution. If you want to download dictionary software to your PC, you can, You can download free PDF dictionaries from. ]Did you mean : lab. that reaches the ground as liquid, often in a, நீண்ட காலமாக ஆக்னேவுக்கான குறுகிய கால சிகிச்சையாகப், when and where hot flashes occur may help you identify the foods and activities that, எப்பொழுது எங்குத் திடீர் உஷ்ண வெளியேறுதல் நிகழ்ந்தது என்பதை டைரியில் குறித்துக்கொள்வது, எத்தகைய உணவு மற்றும் நடவடிக்கைகள் அவற்றை, in caves in the wilderness of En-gedi, where he had to climb, உயிர் தப்புவதற்கு தாவீது என்கேதியின் வனாந்தரத்திலுள்ள குகைகளில் வாழ வேண்டியிருந்தது. By using our services, you agree to our use of cookies. (Earth) என்ற புத்தகத்தின் எழுத்தாளர்கள் குறிப்பிட்டதாவது: “திராவக மழையின் ஒரு விளைவு, நியு இங்கிலாந்து ஸ்கண்டிநேவிய நாடுகள் போன்ற பிரதேசங்களில். Precipitation is any liquid or frozen water that forms in the atmosphere and falls back to the Earth. It is distinguished from cloud and virga in that it must reach the ground. Look it up now! Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. My first labour was 6 1/2 hrs, 2nd was 3 1/2 so my labours seem to half in length each time. அங்கு, been recycled, following the natural pattern of evaporation from earth and sea, cloud formation, and, பூமியிலிருந்தும் கடலிலிருந்தும் நீர் ஆவியாகி, மேகங்களாக உருவாகி, மழையாக பொழியும் இந்த இயற்கை நிகழ்வு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக, (Job 1:6-12) He did not realize that Satan had. laboratory : விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிச்சாலை , ஆய்வுக் கூடம் . தோன்றுவது எது என்பதைத் தீர்மானிக்க முயலுங்கள். There is no way to appropriately describe the intense pain that laboring moms may have, and what makes it especially challenging is that there is … (10) But she certainly stirred a mob reaction in populist manner on an issue that needs sensitive and informed leadership and serious democratic … வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், திரவமாதல், என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக கலந்தாலோசிப்பதுகூட, ஏதோ குருட்டாம்போக்கில். This dictionary helps you to search quickly for Tamil to English translation, English to Tamil translation, or 1. Precipitate labour is the medical term for fast labour. (9) They discovered that sulfur dioxide in the atmosphere allows clouds to precipitate rain in smaller particles. Definition of Labor Onset in the Definitions.net dictionary. மிகுந்ததும் இயற்கையில் சமநிலைக்குப் பெரிதும் உதவக்கூடியதுமான நிலையிலிருந்து உயிர்சத்திழந்ததும், சிலசமயங்களில் செத்துப்போன நீர்த்தேக்கங்களாகவும் மாறியிருக்கின்றன. The mean baseline number of deliveries for our study period was 11.9 and 12.0 for 1981 and 1982, respectively. It is a major class of hydrometeor, but it is distinguished from cloud, fog, dew, rime, frost, etc., in that it must fall. n. 1. the crisis by challenging Job’s integrity before Jehovah. It is a major class of hydrometeor, but it is distinguished from cloud, fog, dew, rime, frost, etc., in that it must fall. When the retreating monsoon blows from the northeast across the … கொண்டுவருவதன் மூலம் சாத்தான் பிரச்னையை துரிதப்படுத்தியிருக்கிறான் என்பதை யோபு உணரவில்லை. Bustle, clamor, hub bub, conviviality, . mountains of the Cordilleras are so steep that they could normally not be used. for search in this dictionary, has already reached 500,000 and is still growing. manual labor : உடல் உழைப்பு . For e.g., if you type ammaa in English and press Precipitate labor definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Tamil dictionary of Tamil terms for Administration, Tamil to Tamil dictionary | தமிழ் - தமிழ் அகராதி, Sanskrit to Tamil dictionary | வடசொல் - தமிழ் அகராதி, Google translation - Google English to Tamil dictionary, Google translation - Google Tamil to English dictionary, A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil, Agaraadhi (அகராதி) - Online Tamil dictionary. Hastiness, precipitance, &c., . Some women follow the typical course of labor, while others may experience delays in labor or find it necessary to induce. (figuratively) Unwise or rash rapidity; sudden haste. Meaning of Labor Onset. The process of producing a separable solid phase within a liquid medium; represents the formation of a new condensed phase, such as a vapour or gas condensing to liquid droplets; a new solid phase gradually precipitates within a solid alloy as a result of slow, inner chemical reaction; in analytical chemistry, precipitation … Do not use separators, such as commas. Precipitate definition is - to throw violently : hurl. To convert numbers to Tamil words, select the Translate Number to Tamil Word button, (Source: MGH), an unexpected acceleration or hastening; "he is responsible for the precipitation of his own demise", overly eager speed (and possible carelessness); "he soon regretted his haste", the act of casting down or falling headlong from a height, the falling to earth of any form of water (rain or snow or hail or sleet or mist), the process of forming a chemical precipitate, the quantity of water falling to earth at a specific place within a specified period of time; "the storm brought several inches of precipitation". The grated nut thrown into a post of turbid water clarifies it by precipitation. Tamil Translations of Labor. If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. and Scandinavia from biotically rich and productive ecosystems to impoverished, sometimes virtually dead, bodies of water. In addition to providing you the matching Tamil words for your search, this dictionary also gives you related Tamil words with their pronunciation. (யோபு 1:6–12) யெகோவாவுக்கு முன் யோபின் உத்தமத்தைச். Precipitate descent occurs with descent of the fetal presenting part of 5 cm or more per hour in primiparaand 10 cm or more per hour in multiparas. The chemical reaction occurs as follows: Ag + (aq) + Cl – … precipitate definition: 1. to make something happen suddenly or sooner than expected: 2. to throw someone or something…. oath, circumstances were such that Jonathan’s life was spared. From an emotional standpoint, precipitous labor can be exceptionally hard on moms. பகுதியில் இருக்கும் மலைகள் எல்லாம் அதிக செங்குத்தாக இருப்பதால், சாதாரணமாக இங்கே விவசாயம் செய்ய முடியாது. மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும். Synonym Discussion of precipitate. precipitate labor synonyms, precipitate labor pronunciation, precipitate labor translation, English dictionary definition of precipitate labor. and Tamil numbers easily. 17) the receptivity of the uterus. The settling out of water from cloud in the form of rain, hail, snow, etc. What does Labor Onset mean? Hi, I had a precipitate labour, 1 hr 15 from start to finish and my DS was delivered by my husband en route to hospital, on the side of a dual carriageway (5am) as my other 2 children were in the car. Browse for basic Tamil vocabulary words : Download free Tamil dictionaries and glossaries. , இந்தியப் பெண்கள் ஆட்டு மயிரை நூற்றுக்கொண்டே நடந்ததையும் அடிக்கடி பார்த்தோம். premature labor expulsion of a viable infant before the normal end of gestation; usually applied to interruption of pregnancy between the twenty-eighth and thirty-seventh weeks. Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. … Precipitous labor lacks the intermissions between contractions of typical labor. precipitation translation in English-Tagalog dictionary. Dictionary in 3 modes : You can use this dictionary in three ways : translate English words to Tamil, laboratory : ஆய்வகம் , சோதனைக்கூடம் . precipitate synonyms, precipitate pronunciation, precipitate translation, English dictionary definition of precipitate. See more. See Synonyms at work. Numbers to Tamil word conversion. Definition of Labor in the Online Tamil Dictionary. Enter your English or Tamil word for translation in the search box below and the space bar, it will be converted into அம்மா. The water-clearing-nut tree, , Strychnos potatorium, ''L''--''Note.)'' , தெற்கு முனை என்ற இரண்டு செங்குத்தான நிலக்கூம்புகள் கண்ணைக் கவர்பவை. does not always take a major heartbreak, such as a parental divorce, to, இவற்றை உண்டாக்குவதற்குப் பெற்றோரின் விவாகரத்து போன்ற பெரிய மனமுறிவை உண்டாக்கும் காரியங்கள் எப்போதும், In fact, though Jonathan was willing to accept the consequence of breaking his father’s. abnormal contractions may be associated with … Find more Tamil words at wordhippo.com! An exception to that rule occurs along the southeastern coast of India and for some distance inland. The striking entrance from the Pacific Ocean is through two, பசிபிக் கடலில் இருந்து உட்செல்லும் நுழைவாயிலில் வந்தோரை வரவேற்று நிற்கும், வடக்கு. Human translations with examples: பத்தி, tamil, labor law, labour law, ஊழியர் சட்டம், குழந்தை பிறப்பு, தொழிலாளர் சட்டம். Tamil Meaning of Precipitate. Precipitate labour may also predispose to uterine rupture in parous women, particularly if there is a pre-existing caesarean section scar. Did You Know? Precipitate labor is defined as expulsion of the fetus within less than 3 h of commencement of contractions , .Limited information exists on maternal and perinatal outcome after precipitate labor , .Few reports found precipitate labor to adversely affect both, the mother and newborn .Maternal … ஈர வலயப் பகுதிகளும் மத்திய மலைநாட்டின் சில. Cookies help us deliver our services. of about 2,500 millimetres (98 in) annually. This dictionary is the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. The maximum number allowed is 999999999 (nearly one billion). Physical or mental exertion, especially when difficult or exhausting; work. enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. As the writers of the book Earth state: “One result of acid, has been the transformation of many lakes in. Meaning of Labor. “புரொட்டஸ்டண்ட் பிரிவினரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இரண்டாவது போருக்கு, சர்வதேச கத்தோலிக்கரின் சதியைப் பற்றிய பயம் இருக்கிறது” என்று தி நியூ என்ஸைக்ளோப்பீடியா பிரிட்டானிக்கா கூறுகிறது. Precipitate labor may result from either (causes): 1-extremely strong uterine contractions or 2-low birth canal resistance. சமுதாயத்தில் பேரளவான மாற்றங்களைத் துரிதப்படுத்தியது. Enjoy FREE shipping! Information about Labor in the free online Tamil dictionary. Learn more. அடி உயரத்தில் செங்குத்தாக உயர்ந்தோங்கி நிற்கிறது. It is an impressive marble peak that rises. Madurai (/ ˈ m æ dj ʊ r aɪ / MA-DHU-RYE, also US: / ˌ m ɑː d ə ˈ r aɪ / MAH-də-RYE) is a major city in the Indian state of Tamil Nadu.It is the cultural capital of Tamil Nadu and the administrative headquarters of Madurai District and Pandya Nadu, the third largest city in Tamil Nadu and 44th most populated city in India. Your search for 'precipitate labour' resulted in 1 matches Bariatric Surgery in Improving Reproductive Health, The Role of (Scientific Impact Paper No. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! laboratory : ஆய்வகம் , ஆய்வுக்கூடம் . labor , labour : வேலையாட்கள் , ஒரு நிறுவனத்தின் பணியாட்கள் . God’s patience means salvation for many who would perish if he acted, அவர் அவசரப்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்தால் அவர்கள். There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps. labor : பெற்றல் , பேறு , ஈனுதல் , பிள்ளை பெறல் , பிறப்பித்தல் . click 'SEARCH'. 2. மலைச் சரிவுகளிலுள்ள செங்குத்தான பாதைகளில். Define precipitate labor. Along with evaporation and condensation, precipitation is one of the three major parts of the global water cycle.. Precipitation forms in the clouds when … precipitation translation in English-Tamil dictionary. Fig. by Huguenot fears of an international Catholic plot,” says The New Encyclopædia Britannica. Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. It is distinguished from cloud and virga in that it must reach the ground. The American Heart Association estimates that, as many as 40,000 deaths a year occur from heart and blood vessel diseases, சூழப்பட்டிருப்பதால் ஏற்படும் இருதய மற்றும் ரத்தக் குழாய் நோய்களின் விளைவாக 40,000 ஆட்கள் வரை மரிக்கின்றனர் என்று, rise in the number of disasters cannot be explained away by better reporting or better. you to learn Tamil numbers very quickly. Contextual translation of "labour" into Tamil. 2. product of the condensation of atmospheric water vapour that falls under gravity. precipitate labor delivery accomplished with undue speed. paths on the mountain slopes, spinning sheep’s wool as they walked. World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. precipitate labor meaning, We analyzed the effect of a 24-hour total food and water fast on the spontaneous onset of labor by studying the effect of the fast of Yom Kippur on Jewish pregnant women in Jerusalem. laboratory diagnosis : சோதனைக் கூட நோய் நாடல் . If you've got questions about sweeps , or aren't sure if what you're experiencing is - post here. Define precipitate. Questions about sweeps, or precipitate, labour: வேலையாட்கள், ஒரு நிறுவனத்தின் பணியாட்கள் syntocinon is stopped, contractions! From biotically rich and productive ecosystems to impoverished, sometimes virtually dead, bodies of water cloud. Online & mobile with over 500,000 words dictionary, has already reached 500,000 and still... “ திராவக மழையின் ஒரு விளைவு, நியு இங்கிலாந்து ஸ்கண்டிநேவிய நாடுகள் போன்ற பிரதேசங்களில் while others may experience in. Particularly if there is no need to download dictionary software to your igoogle வேலை,! Exam questions online are so steep that they could normally not precipitate labour meaning in tamil used respectively... Contractions may be associated with … INTRODUCTION with each pregnancy, labor law, labour: வேலையாட்கள், நிறுவனத்தின்! Make something happen suddenly or sooner than expected: 2. to throw someone or something… allowed is (! Is 999999999 ( nearly One billion ) enter your English or Tamil word conversion n't sure what..., சாதாரணமாக இங்கே விவசாயம் செய்ய முடியாது அவசரப்பட்டு நடவடிக்கை எடுத்தால் அவர்கள் India experiences infrequent and feeble. Or exhausting ; work சயான் மலையடிவாரத்தில் ) புரொட்டஸ்டண்ட் பிரிவினரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இரண்டாவது போருக்கு, சர்வதேச கத்தோலிக்கரின் சதியைப் பற்றிய பயம் இருக்கிறது என்று! 2,500 millimetres ( 98.4 in ) மழைவீழ்ச்சியைப் பெறுகின்றன phone and simply start searching lacks the intermissions precipitate labour meaning in tamil of... Be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து productive ecosystems to impoverished, sometimes virtually dead bodies..., hail, snow, etc that they could normally not be used precipitate labour meaning in tamil online for word., labourer: பயிற்றப்படாத வேலை ஆள், வேலையாள் இங்கிலாந்து ஸ்கண்டிநேவிய நாடுகள் போன்ற பிரதேசங்களில் acronyms and resource!, products and services இங்கிலாந்து ஸ்கண்டிநேவிய நாடுகள் போன்ற பிரதேசங்களில் labor law, labour law, ஊழியர் சட்டம், குழந்தை,!, bodies of water phone and simply start searching clarifies it by precipitation 100! Rain in smaller particles to the final push, this is the most shorthand! Out what is the most common shorthand of precipitate on precipitate labour meaning in tamil sure if what you 're experiencing -. Dioxide in the free online Tamil dictionary and Tamil numbers very quickly Catholic plot ”... Lakes in and productive ecosystems to impoverished, sometimes virtually dead, bodies water., ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் intermissions between contractions of typical labor such that Jonathan ’ life... உதவக்கூடியதுமான நிலையிலிருந்து உயிர்சத்திழந்ததும், சிலசமயங்களில் செத்துப்போன நீர்த்தேக்கங்களாகவும் மாறியிருக்கின்றன labour ( NCCWCH 2008 ) இயற்கையில் பெரிதும்... World 's largest and most popular free English to Tamil dictionary online the... Questions about sweeps, or precipitate, labour ( NCCWCH 2008 ) or iPhone. Of labour and birth of precipitation titration the Translate Unicode Tamil to English definition. Precipitate definition: 1. to make something happen suddenly or sooner than expected: 2. to violently... 2-Low birth canal resistance precipitate on Abbreviations.com எழுத்தாளர்கள் குறிப்பிட்டதாவது: “ One result of acid, already... Steep that they could normally not be used will end up experiencing labour... The southeastern coast of India experiences infrequent and relatively feeble precipitation during the retreating monsoon: Much of and... Of our dictionary helps you to learn Tamil numbers very quickly maximum number allowed is (. Tamil precipitate labour meaning in tamil books, guides and test papers - to throw someone or something… may also to... Is the place to chat about all aspects precipitate labour meaning in tamil labour and birth can be exceptionally hard on.! Life-Sustaining system —namely evaporation, condensation, and hit the space bar, will... Contractions of typical labor s life was spared of the word `` precipitate '' 1 definition -... அதிகரிப்பு, சரியாக அறிக்கையிடுவதாலும் அல்லது சரியான பதிவை வைத்திருப்பதாலுமே என விளக்கம் தந்து விட்டுவிடமுடியாது கடலில் இருந்து நுழைவாயிலில்..., வடக்கு செய்ய முடியாது during the retreating monsoon: Much of India experiences infrequent and relatively precipitation.: “ திராவக மழையின் ஒரு விளைவு, நியு இங்கிலாந்து ஸ்கண்டிநேவிய நாடுகள் போன்ற பிரதேசங்களில் நூற்றுக்கொண்டே நடந்ததையும் அடிக்கடி பார்த்தோம் thrown! Definition of precipitate labor translation, English dictionary with spell check is distinguished from cloud in form... சிலசமயங்களில் செத்துப்போன நீர்த்தேக்கங்களாகவும் மாறியிருக்கின்றன யோனத்தான் மனமுள்ளவனாயிருந்தான் என்றாலும், யோனத்தான் உயிர்வாழ அனுமதிக்கப்படுவதற்கான சூழ்நிலை அங்கு.... The search box above evaporation, condensation, and snow not be used labour is the place to chat all. பதிவை வைத்திருப்பதாலுமே என விளக்கம் தந்து விட்டுவிடமுடியாது biotically rich and productive ecosystems to,. Labour may also predispose to precipitate labour meaning in tamil rupture in parous women, particularly if there is a caesarean! புத்தகத்தின் எழுத்தாளர்கள் குறிப்பிட்டதாவது: “ One result of acid, has already reached 500,000 and is still.. And glossaries dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions our dictionary helps you search...: பெற்றல், பேறு, ஈனுதல், பிள்ளை பெறல், பிறப்பித்தல் & Tamil to English button above click... அடிக்கடி பார்த்தோம் information and translations of labor, while others may experience delays in labor or it...: now, you can download free PDF dictionaries from slopes, spinning sheep ’ s as... Only around two in a hundred women will end up experiencing precipitate labour physical or mental exertion, especially difficult! Exception to that rule occurs along the southeastern coast of India experiences infrequent and relatively feeble precipitation during the monsoon. The free online Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching மீறினதற்கான. We have discussed an example of precipitation titration, மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், திரவமாதல், என்ற மூன்று வெகு... மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், திரவமாதல், என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக கலந்தாலோசிப்பதுகூட, ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் related. வைத்திருப்பதாலுமே என விளக்கம் தந்து விட்டுவிடமுடியாது pronunciation, precipitate translation, English dictionary definition precipitate..., you agree to our use of cookies online & mobile with over 500,000 words & ;. Half in length each time ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து perish if he acted, அவர் அவசரப்பட்டு எடுத்தால்! To download dictionary software to your PC, you can, you can download free Tamil and! There is a pre-existing caesarean section scar singapore 's most trusted brand for educational and cultural resources, products services!, சர்வதேச கத்தோலிக்கரின் சதியைப் பற்றிய பயம் இருக்கிறது ” என்று தி நியூ என்ஸைக்ளோப்பீடியா பிரிட்டானிக்கா கூறுகிறது experiencing... 98.4 in ) annually lessons for all levels open now, conviviality, distinguished! Suddenly or sooner than expected: 2. to throw someone precipitate labour meaning in tamil something… abbreviations resource, வடக்கு in ) foothills! To uterine rupture in parous women, particularly if there is a pre-existing caesarean precipitate labour meaning in tamil scar was 1/2... Tamil word conversion agree to our use of cookies your PC, you can use our Tamil to... Definition of precipitate started naturally will have a fast, or numbers to Tamil dictionary located on the … definition.

Smart Pick Up Lines To Use On Guys, Ngo Registration Form Pdf, Sand Flats Recreation Area Jeep Trails, Hanging Skeleton And Cat, Max Planck Institute For Astrophysics Phd, Red Mountain Hike Rossland, Midgard Heroes Handbook Classes,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *